top of page
Chorten at Lekir, Ladakh

Chorten at Lekir, Ladakh